Preţurile şi plata

Toate preţurile sunt fara TVA de 24%.
Aceste preţuri nu înclud costurile de expediere, exceptând cazurile unde este îndicat în mod expres.
Prin actualizarea permanentă a paginii de internet, informaţiile făcute la o dată anterioară referitoare la preţuri şi calitatea produsului îşi pierd valabilitatea.
Preţurile publicate sunt informative şi pot suferi modificări neanunţate.
Preţul valabil în confirmarea  comenzii trimise de către comerciant este cel relevant pentru facturare.
Plata produselor se face prin virament bancar. Excepţiile sunt valabile doar dacă au fost stabilite în scris între comerciant şi client.
Clientul va plăti în avans suma confirmată.

 

Dreptul de proprietate

Până la plata întegrală, produsele ramân în proprietatea comerciantului. În cazul neachitării produsului, SC Planet Safe SRL  are dreptul de a–şi lua produsul înapoi.
În acest caz nu este vorbă de desfacerea contractului, numai dacă acest lucru  este declarat  în mod expres.

Garanţie

Pretenţiile motivate ale clientului faţă de  comerciant din cauza deficienţelor  produselor vor fi soluţionate conform prevederilor legale.Clientul se obligă, să verifice produsul la recepţie şi să anunţe imediat comerciantul despre eventualele neconformităţi. Clientul va consemna în scris, la recepţie, pe nota de livrare a transportatorului deficienţele constatate. Dacă clientul va constata ulterior, că produsul are deficienţe, atunci este obligat să informeze imediat comerciantul. Dacă clientul omite să  anunţe o deficienţă atunci produsul este considerat ca fiind acceptat. Avariile din timpul transportului vor fi anunţate suplimentar şi transportatorului.Printre deficienţele produsului nu se numără avariile pe care clientul le-a provocat prin folosirea necorespunzătoare sau neconformă cu contractul/ instrucţiunile de utilizare/ fişa produsului. Decisive pentru evaluarea folosirii necorespunzătoare sau neconforme cu contractul sunt datele fabricantului produsului din instrucţiunile de utilizare.

Termenul de garanţie este de doi ani. Acesta începe odată cu primirea produsului.

Garanţia se pierde la intervenţii, reparaţii sau încercări de reparare de către cumpărător sau de către o terţă persoană neautorizată. Reparaţiile se pot efectua doar de către comerciant, sau de  către firmele autorizate de acesta.

Produsele pot fi controlate înainte de returnare de către o comerciant sau de către o firma autorizată de acesta la faţa locului (la adresa de livrare). Dacă are loc o livrare ulterioară pentru înlocuire, clientul este obligat să returneze produsul cu deficienţă în termen de 30 de zile către comerciant pe cheltuiala acestuia. Piesele  de schimb defecte  se pot returna numai cu acordului scris al comerciantului. Returnarea produsului deteriorat se va face  conform prevederilor legale.Cerinţele speciale sunt considerate acceptate, doar dacă acestea se fac în scris.

Dreptul de denunţare unilaterală

Consumatorii au dreptul, în condiţiile OUG nr. 174/2008 şi OUG 130/2000  privind protecţia consumatorilor să se retragă din contractele încheiate prin vânzare la distanţă, fără indicarea motivelor, in termen de 10 zile. Comerciantul are dreptul să se retragă direct din contract, dacă înainte de livrarea bunurilor, clientului i se  deschide o procedură de faliment sau dacă se constată imposibilitatea clientului de a achita contravaloarea bunurilor.